Provoz MŠ a ŠJ

Vážení rodiče a strávnící, od pondělí 2.11. 2020 jsou po dohodě se zřizovatelem opět v provozu obě oddělení mateřské školy a školní jídelna. 

Přerušení provozu MŠ a ŠJ

Vážení rodiče, po projednání se zřizovatelem jsem rozhodli o přerušení provozu obou oddělení mateřské školy a školní jídleny. Toto přerušení bude trvat minimálně od 26.10. do 31.10. 2020. V případě potřeby se tato doba prodlouží. Pro další informace sledujte své emailové schránky a stránky školy.

KOMIKSOVÁ SOUTĚŽ V OBČANSKÉ VÝCHOVĚ

Žáci 8. a 9.tříd ZŠ Morávka se v rámci Občanské výchovy zúčastnili 5.ročníku komiksové soutěže PROMLUV K SVĚTU BUBLINOU, který vyhlásila Adra. Tématem komiksu byly Cíle udržitelného rozvoje, které vydala Organizace spojených národů OSN. Tyto cíle představují plán řešení globálních problémů na příštích 15let. Jednotlivé cíle naznačují oblasti a ukazují směry, kterými by se měla ubírat rozvojová pomoc tak, aby byly zmírněny a v ideálním případě úplně odstraněny největší světové problémy jako je hlad, chudoba, nerovnost nebo znečištění životního prostředí. Cílů je celkem 17 a obsáhnout je na jeden výkres nebylo opravdu jednoduché. Každý žák si vybral jeden cíl a pomocí komiksu jej ztvárnil na výkres formátu A3.

Originály komiksů byly poslány do Prahy a vás prosím, abyste vybrali jednoho favorita a udělili mu anonymně svůj hlas , vyhodnotíme si tak nejlepší tvůrce na naší škole.

Zde můžete vybrat svého favorita:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1x8pMRZyriRUY0gZ9fyAu1Umy9Rn_BVkKH8hMtw2Qjlo8sg/viewform?usp=sf_link

Exkurze Loštice - Bouzov

Krátká připomínka, exkurze našich žáků ve fotokomiksu - pokračujte na číst dále.

Číst dál: Exkurze Loštice - Bouzov

Mimořádné opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Vážení rodiče, předkládáme Vám znění Mimořádného opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě:

Mimořádné opatření č. 26/2020

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

nařizuje

mimořádné opatření při epidemii

s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. na území celého Moravskoslezského kraje spočívající v

 1. omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

 

Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

 • individuální návštěvy knihoven a studoven;
 • individuální konzultace;
 • zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
 • laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
 • klinické a praktické výuce a praxi,

 

 1. omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou
 • povinné školní docházky;
 • praktického vyučování a praktické přípravy;
 • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
 • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
 • praktických škol jednoletých a dvouletých,

 

 1. omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,

 

 1. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,

 

 1. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

 

 1. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

 

 

 

Mimořádné opatření č. 26/2020

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Čl. I

Důvod vydání mimořádného opatření

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě eviduje k 1.říjnu 2020 výrazný nárůst počtu osob, u kterých byla prokázána nákaza COVID-19 na území celého Moravskoslezského kraje.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na území Moravskoslezského kraje v období od 24.9.2020 do 1.10.2020 evidovala 20 nových lokálních ohnisek nákazy, ve kterých nebyla objasněna epidemiologická souvislost se zdrojem nákazy.

V rámci evidence počtu osob, které onemocněly nákazou COVID-19 zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na území celého Moravskoslezského kraje za období od 24.9. do 1.10.2020 celkem 944 nových případů nákazy.

V Moravskoslezském kraji za období 38. a 39. kalendářního týdne, prioritně v okrese Ostrava-Město je i nadále pozorován výrazně zvýšený výskyt onemocnění COVID19, který přesahuje při 7denní incidence počet 110 případů na 100 tisíc obyvatel 14denní incidence je pak 170 případů 100 tisíc obyvatel. Podíl případů u věkové kategorie 65+ se pohybuje okolo 10 % z celkového počtu. Zhoršená situace je pozorována i v dalších okresech Moravskoslezského kraje, 7denní incidence v okresech Bruntál, Opava, Karviná, Frýdek-Místek a Nový Jičín se pohybuje od 50 do 100 případů na 100 tisíc obyvatel, podíl seniorní populace na celkovém počtu je v rozmezí 7 až 10%.

Zvýšený počet případů vedl v hodnoceném k období k výraznějším počtu nově hospitalizovaných osob, což se projevilo i v mírném nárůstu počtu hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče, avšak stále se jedná o počet minimální, tj. v jednotkách případů.

Výskyty, u nichž je prokázán zdroj nákazy jsou primárně navázány na rodinu či pracoviště, a také na školy, nejedná se tedy o situaci odlišnou v tomto pohledu od zbytku ČR. Mimo to byly hlášeny také výskyty v rámci ve zdravotnických zařízeních a zařízeních poskytovatelů sociální služeb, nejednalo se však o výrazné záchyty.

Na základě analýzy příslušných parametrů pro zařazení do jednotlivých stupňů pohotovosti, včetně epidemiologických kritérií bylo rozhodnuto, že Moravskoslezský kraj bude vzhledem k výraznějšímu nárůstu počtu případů a zvýšenému počtu hospitalizací zařazen do stupně pohotovosti II, tzv. oranžové zóny.

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy. Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu je v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti, a vnímavý jedinec, což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

 

Mimořádné opatření č. 26/2020

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 a dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy, tedy člověka vylučujícího virus, lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob bez jakýchkoliv příznaků onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen vyšetřeni. V souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace bylo pro období od 5.10.2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 23:59 hodin přistoupeno k omezení provozu vysokých škol spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole, dále bylo přistoupeno k omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, dale bylo přistoupení k omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,dale bylo přistoupeno k omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,dale bylo přistoupeno k omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv, a v poslední řadě bylo přistoupeno k omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19.

Cílem mimořádného opatření stále zůstává snaha provést kroky nezbytné ke zpomalení šíření nemoci COVID-19, ochránit rizikové skupiny obyvatel před nakaženými koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje respirační onemocnění COVID-19. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání naplnění kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit i pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.

Mimořádné opatření je vydáváno s účinnosti od 5.10.2020 od 0:00 hodin do 18.října 2020 do 23:59 hodin, nicméně s ohledem na stávající epidemiologickou situaci Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě předpokládá, že účinnost mimořádného opatření bude následně prodloužena do 31.10.2020, tedy do doby původního termínu omezení.

Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s ohledem na shora uvedené skutečnosti důvodně vyloučit, že by celkový počet nakažených na daném území mohl nadále stoupat.

Čl. III
Účinnost

Podle ustanovení § 85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nabývá toto nařízení platnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a účinnosti dnem 5. října 2020 od 00:00 hodin do 18.října 2020 do 23:59 hodin.

 

Mimořádné opatření č. 26/2020

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

 

 

Čl. IV

Účinností tohoto mimořádného opatření č. 26/2020 se ruší mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č. 24/2020.

Čl. V
Poučení

Podle ustanovení § 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. jsou povinny všechny obce s rozšířenou působností na území Moravskoslezského kraje toto nařízení uveřejnit na všech svých úředních deskách a dále zajistit uveřejnění a provedení tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

ředitelka

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

se sídlem v Ostravě

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Svěšeno z úřední desky dne:

Mimořádné opatření MZ

Vážení rodiče, informujeme Vás o MIMOŘÁDNÉM OPATŘENÍ MZ ČR – POVINNOST NOSIT ROUŠKY VE TŘÍDÁCH OD PÁTKU 18.9. 2020 (pro zobrazení celého textu klikněte na obrázek)

Mimořádné opatření

Doporučený postup v průběhu pandemie

Vážení rodiče, MZČR dalo školám k dipozici tento materiál: Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Pro zvětšení klikněte na obrázek

Algoritmus respirací Algoritmus karanténa

 

Informace k nošení roušek

Vážení rodiče, 

 
vzhledem k epidemiologické situaci je s účinností od zítřka (10. 9. 2020) opět povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách, tedy i ve škole. Prosíme, abyste své děti vybavili rouškami minimálně ve dvou kusech a sáčkem na jejich odložení. Zakrývání úst a nosu se vztahuje na všechny prostory školy. Ve třídě v době výuky roušky nasazené být nemusí. 

Informace o provozu ŠD a vyzvedávání žáků

Vážení rodiče, Informujeme, že provoz ranní družiny začíná v 06:30 a končí v 07:35 a provoz odpolední družiny začíná v 11:35 a končí v 16:00.

Do ranní družiny je přístup zajištěn hlavním vchodem (ze zahrady). Odpoledne si vyzvedávejte děti přes vchod u jídelny. 

Vstup do školy

Vážení rodiče a žáci, upozorňujeme, že: vstup do budovy školy je možný hlavním vchodem, ze zahrady.

 

Informace k zahájení školného roku 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k současné epidemiologické situaci v souvislosti s nemocí Covid-19 vám přinášíme několik důležitých informací k nástupu žáků do školy. Níže uvedené pokyny jsou v souladu s doporučením MŠMT a MZd a škola bude trvat na jejich dodržování ze strany žáků i rodičů.

Opatření se mohou v průběhu šk. roku kdykoliv měnit v návaznosti na protiepidemická opatření.

Nový školní rok začíná v úterý 1. září 2020 v 8:00 v jednotlivých třídách bez omezení počtu žáků.

 • před prvním příchodem do školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti a žákům nebude při vstupu měřena teplota
 • pohyb ve škole je možný bez roušky (roušky budou ve škole povinné ve chvíli, kdy MZd vyznačí příslušný kraj na svém „koronavirovém semaforu“ oranžovou barvou)
 • pohyb zákonných zástupců dětí je možný pouze ve vyhrazeném prostoru (šatny) v nutných případech a po nezbytně nutnou dobu a zároveň je nutné dodržovat protiepidemická opatření aktuální v danou chvíli
 • žáci nebo dospělé osoby s příznaky onemocnění nebudou do školy vpuštěni
 • žáci s chronickým onemocněním (rýma, kašel, alergie) se musí prokázat dokladem o bezinfekčnosti vydaným lékařem
 • v případě projevů onemocnění u některého z žáků během vyučování bude tento žák neprodleně oddělen od zbytku třídy a rodiče jsou povinni si své dítě co nejdříve ze školy vyzvednout nebo zajistit jeho odchod, současně bude zákonný zástupce poučen o nutnosti informovat praktického lékaře
 • škola nemá pravomoc sama kontaktovat KHS v případě pouhého podezření na onemocnění Covid-19, toto je pouze v kompetenci lékaře
 • v den zahájení školního ruku budou žáci opětovně poučeni o pravidlech hygieny
 • po nástupu do školy žáci obdrží dotazník, ve kterém rodiče vyplní své aktuální kontaktní údaje a informace o zdravotním stavu dítěte (alergie, omezení atd.)
 • rodiče budou informováni o situaci ve škole prostřednictvím webových stránek, informačního systému nebo emailu a vývěsní tabule před areálem školy
 • v případě výskytu onemocnění Covid-19 ve škole se další provoz bude řídit dle nařízení KHS
 • v případě nutnosti uzavření jednotlivých tříd nebo celé školy mají žáci povinnosti účastnit se distanční výuky, která bude přizpůsobena jejich potřebám
 • distanční výuka začne pro žáky ve chvíli, kdy ve třídě onemocní nebo je v karanténě více než polovina žáků (ostatní žáci pokračují v prezenční formě)

Školní jídelna a pitný režim

 • režim ve školní jídelně bude přizpůsoben tak, aby se žáci jednotlivých tříd potkávali co nejméně (především prolínání žáků 1. a 2. stupně)
 • žáci si při vstupu do jídelny umyjí ruce, případně vydesinfikují
 • není umožněno samostatné odebírání příborů, salátů, pití
 • pitný režim během dne bude z hygienických důvodů minimálně po dobu 1. pololetí zrušen

 

Školní družina

 • provoz školní družiny zůstává v tuto chvíli stejný pouze se zvýšenými hygienickými nároky

Prosíme rodiče, aby pravidelně sledovali webové stránky školy a současně své emailové schránky.

INFORMACE K NÁSTUPU DO 1. TŘÍDY

Žáci první třídy se sejdou v učebně v přízemí školy 1. září 2020 v 8:00, kde proběhne jejich slavností přivítání třídní učitelkou, ředitelkou školy a zástupci obce. 

KONTAKT

Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace
Morávka 178
739 04 Pražmo

Sekretariát:
zs.moravka@seznam.cz
+420 558 691 029
IČ: 70942129

VÝUKA

1. hodina 07.55 - 08.40 (10 min)
2. hodina 08.50 - 09.35 (20 min)
3. hodina 09.55 - 10.40 (10 min)
4. hodina 10.50 - 11.35 (10 min)
5. hodina 11.45 - 12.30 (10 min)
6. hodina 12.40 - 13.25 (10 min)
7. hodina 13.35 - 14.20 (05 min)
8. hodina 14.25 - 15.10 (10 min)

HODINY

Mateřská škola:
07.00 - 16.00

Školní družina:
06.30 - 07.30
11.35 - 16.00

Jídelna:
06.00 - 14.30

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.