Informace k nošení roušek

Vážení rodiče, 

 
vzhledem k epidemiologické situaci je s účinností od zítřka (10. 9. 2020) opět povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách, tedy i ve škole. Prosíme, abyste své děti vybavili rouškami minimálně ve dvou kusech a sáčkem na jejich odložení. Zakrývání úst a nosu se vztahuje na všechny prostory školy. Ve třídě v době výuky roušky nasazené být nemusí. 

Informace o provozu ŠD a vyzvedávání žáků

Vážení rodiče, Informujeme, že provoz ranní družiny začíná v 06:30 a končí v 07:35 a provoz odpolední družiny začíná v 11:35 a končí v 16:00.

Do ranní družiny je přístup zajištěn hlavním vchodem (ze zahrady). Odpoledne si vyzvedávejte děti přes vchod u jídelny. 

Vstup do školy

Vážení rodiče a žáci, upozorňujeme, že: vstup do budovy školy je možný hlavním vchodem, ze zahrady.

 

Informace k zahájení školného roku 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k současné epidemiologické situaci v souvislosti s nemocí Covid-19 vám přinášíme několik důležitých informací k nástupu žáků do školy. Níže uvedené pokyny jsou v souladu s doporučením MŠMT a MZd a škola bude trvat na jejich dodržování ze strany žáků i rodičů.

Opatření se mohou v průběhu šk. roku kdykoliv měnit v návaznosti na protiepidemická opatření.

Nový školní rok začíná v úterý 1. září 2020 v 8:00 v jednotlivých třídách bez omezení počtu žáků.

 • před prvním příchodem do školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti a žákům nebude při vstupu měřena teplota
 • pohyb ve škole je možný bez roušky (roušky budou ve škole povinné ve chvíli, kdy MZd vyznačí příslušný kraj na svém „koronavirovém semaforu“ oranžovou barvou)
 • pohyb zákonných zástupců dětí je možný pouze ve vyhrazeném prostoru (šatny) v nutných případech a po nezbytně nutnou dobu a zároveň je nutné dodržovat protiepidemická opatření aktuální v danou chvíli
 • žáci nebo dospělé osoby s příznaky onemocnění nebudou do školy vpuštěni
 • žáci s chronickým onemocněním (rýma, kašel, alergie) se musí prokázat dokladem o bezinfekčnosti vydaným lékařem
 • v případě projevů onemocnění u některého z žáků během vyučování bude tento žák neprodleně oddělen od zbytku třídy a rodiče jsou povinni si své dítě co nejdříve ze školy vyzvednout nebo zajistit jeho odchod, současně bude zákonný zástupce poučen o nutnosti informovat praktického lékaře
 • škola nemá pravomoc sama kontaktovat KHS v případě pouhého podezření na onemocnění Covid-19, toto je pouze v kompetenci lékaře
 • v den zahájení školního ruku budou žáci opětovně poučeni o pravidlech hygieny
 • po nástupu do školy žáci obdrží dotazník, ve kterém rodiče vyplní své aktuální kontaktní údaje a informace o zdravotním stavu dítěte (alergie, omezení atd.)
 • rodiče budou informováni o situaci ve škole prostřednictvím webových stránek, informačního systému nebo emailu a vývěsní tabule před areálem školy
 • v případě výskytu onemocnění Covid-19 ve škole se další provoz bude řídit dle nařízení KHS
 • v případě nutnosti uzavření jednotlivých tříd nebo celé školy mají žáci povinnosti účastnit se distanční výuky, která bude přizpůsobena jejich potřebám
 • distanční výuka začne pro žáky ve chvíli, kdy ve třídě onemocní nebo je v karanténě více než polovina žáků (ostatní žáci pokračují v prezenční formě)

Školní jídelna a pitný režim

 • režim ve školní jídelně bude přizpůsoben tak, aby se žáci jednotlivých tříd potkávali co nejméně (především prolínání žáků 1. a 2. stupně)
 • žáci si při vstupu do jídelny umyjí ruce, případně vydesinfikují
 • není umožněno samostatné odebírání příborů, salátů, pití
 • pitný režim během dne bude z hygienických důvodů minimálně po dobu 1. pololetí zrušen

 

Školní družina

 • provoz školní družiny zůstává v tuto chvíli stejný pouze se zvýšenými hygienickými nároky

Prosíme rodiče, aby pravidelně sledovali webové stránky školy a současně své emailové schránky.

INFORMACE K NÁSTUPU DO 1. TŘÍDY

Žáci první třídy se sejdou v učebně v přízemí školy 1. září 2020 v 8:00, kde proběhne jejich slavností přivítání třídní učitelkou, ředitelkou školy a zástupci obce. 

informace k vydávání vysvědčení za šk. rok 2019/2020

Na základně úpravy mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví je možné vysvědčení ve školách vydávat bez nutnosti dodržení 15 členných skupin. Pro vysvědčení si tedy mohou přijít všichni žáci bez omezení, tedy i ti, kteří se neúčastnili dobrovolné výuky či konzultací. Pro tyto žáky stále zůstává povinnost přinést vyplněné a rodiči podepsané čestné prohlášení o bezpříznakovosti nemoci. Čestné prohlášení - ke stažení

Předání vysvědčení proběhne v úterý 30. června 2020 od 8:00 hod. - 1. stupeň, od 8:15 - 2. stupeň. 


V případě, že se žák předání vysvědčení nezúčastní, je možné si jej vyzvednout na sekretariátu školy po tomto termínu.
1.7. - 3.7. 2020 od 9:00 - 11:00 hod 

Způsob hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vzhledem k uzavření škol a zahájení distanční výuky od 11. března 2020 budeme toto pololetí hodnotit na základě vyhlášky ministerstva školství takto: 

- přihlédnutí ke známce z prvního pololetí 

- přihlédnutí k získaným známkám od začátku 2. pololetí do 10. března 2020

- přihlédnutí k práci během distanční výuky 

- případně může být zohledněna i práce po nástupu do školy od 25. 5. 2020 (1. stupeň)

Přihlédnutím k práci během distanční výuky se rozumí spolupráce žáků s jednotlivými učiteli a zájem vypracovat alespoň část zadaných úkolů. 

Výsledná známka bude souhrnem těchto tří bodů a od pololetního vysvědčení se může lišit o jeden klasifikační stupeň směrem nahoru nebo dolů. 

 

Znění vyhlášky najdete níže:

Číst dál: Způsob hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Zápis do mateřské školy - rozhodnutí o přijetí 2020

 

Pro úplné zobrazení klikněte na obrázek

002

 

Informace o nástupu žáků 2. stupně do školy

Vážení rodiče,  
na základě povolení otevřít školy i pro žáky 2. stupně jsme se rozhodli pro následující způsob setkávání. 

- 8. června proběhne ve všech třídách tzv. třídnická hodina a to od 9:00 - 10:00 (harmonogram příchodu níže). pozn. bez oběda
- další setkání bude ve čtvrtek 11. června opět od 9:00 (v tento den už budou probíhat konzultace - viz níže) 

Dále budou probíhat skupinové konzultace s učiteli hlavních předmětů - tzn. český jazyk, matematika, anglický jazyk.  
- tyto konzultace budou probíhat 2x týdně vždy v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 12:00 
- žáci budou rozděleni do maximálně patnáctičlenných neměnných skupin (podle počtu přihlášených)
- vždy po hodině se u nich vystřídají vyučující

- ve dnech konzultací (úterý a čtvrtek) mají žáci, kteří se ke konzultacím přihlásí, možnost oběda 
- jednotlivé skupiny se mezi sebou nesmí posléze mísit, vždy bude zajištěn dozor, který bude korigovat pohyb žáků tak, aby nedošlo k jejich vzájemnému potkávání

Vstup do školy:

- žáci budou do školy přicházet po jednotlivých třídách (později skupinách) v následujících časech:

Žáci 6. ročníku budou do školy vpuštěni v 8:45  
Žáci 7. ročníku budou do školy vpuštěni v 8:50
Žáci 8. ročníku budou do školy vpuštěni v 8:55
Žáci 9. ročníku budou do školy vpuštěni v 9:00

- vchází se vchodem u školní jídelny
- zde bude žákům změřena teplota (první den odevzdají čestné prohlášení o bezpříznakovosti) a proběhne povinná desinfekce rukou
- následně si žáky převezme třídní učitelka a odvede je do určené třídy
- pozdější příchod do školy je možný pouze po předchozí domluvě s tř. učitelem
- před budou školy je nutné dodržovat bezpečností rozestupy 2 metry

Ve třídě a pohyb po škole: 

- ve třídě budou žáci usazeni v lavicích po jednom s předepsaným rozestupem
- třídu smí žáci opustit pouze za účel odchodu na wc, jiný pohyb po škole je zakázán
- každý žák musí mít u sebe alespoň dvě roušky (čisté) a sáčky, do kterých bude roušky odkládat
- zda budou žáci mít roušku na ústech ve třídě, si rozhodne každý vyučující zvlášť na základě potřeby a zvolené formy práce s žáky
- mimo třídu jsou roušky na ústech nutné
- žáci si musí přinést vlastní pitný režim, případně i svačinu

Po konzultacích: 

- v případě nahlášení stravy budou žáci odcházet do jídelny pod dozorem pedagoga v přesně určený čas v návaznosti na 1. stupeň
- také v jídelně jsou dodržovány bezpečností rozestupy a provádí se desinfekce 
- v případě, že žák na oběd nepůjde, neprodleně opouští areál školy

Náplň setkání:

- náplň bude přizpůsobena potřebám žáků
- bude dovysvětleno a procvičeno nepochopené učivo a vysvětleno nové
- proběhne vyhodnocení dosavadní distanční výuky
- setkání nenahrazují plnohodnotnou výuku
- nepůjde o získávání známek k závěrečnému hodnocení
- účast na konzultacích je dobrovolná
- mimo hlavní předměty nadále pokračuje distanční výukado konce školního roku 

Přihlášení:

- možnost docházet na konzultace je podmíněna přihlášením
- každý rodič oznámí nejpozději do 2. června třídnímu učiteli, zda se jeho dítě bude konzultací účastnit či nikoliv a zda bude mít zájem o oběd
- nepřihlášení žáci se konzultací účastnit nemohou
- účast je dobrovolná, žádáme však rodiče o omlouvání případné neúčasti - z důvodu bezpečnosti
- v den nástupu do školy (8. června) předloží žáci rodiči podepsané čestné prohlášení o bezpříznakovosti nemoci Covid19 a dalším (formulář je ke stažení na webových stránkách školy a bude rozesláno emailem třídními učiteli)

V případě dotazů se obracejte na své třídní učitele. 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. pdf. - soubok ke stažení

Informace z MŠ

Červen 2020

Od 25. května se opět můžeme potkat v MŠ a věříme, že vše společně a hlavně ve zdraví zvládneme. Do konce školního roku budeme s dětmi trávit většinu času venku, proto jsme si připravili spoustu sportovních a pohybových aktivit na hřišti školy. Zároveň začneme pracovat na projektu ,,Naše zahrádka" - budeme sázet bylinky, kytky i keře. Vše budeme pravidelně udržovat, zalévat a postupně s chutí ochutnávat.

Informace o letním provozu

Provoz MŠ v době hlavních prázdnin bude od  1.7. do  17.7.2020. Podle počtu přihlášených dětí  bude provoz pravděpodobně spojený, a to ve třídě Broučků. Docházku dětí hlaste mailem nebo osobně u paní učitelky, nejpozději do 19.6.2020. Přihlášení je závazné a stravu již nebude možné odhlásit.

Informace k OČR

Až do 30. června 2020 zůstane zachován nárok na ošetřovné všem rodičům, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi takové důvody patří:
Zdravotní důvody - možnost ohrožení zdraví dítěte nebo zdraví jiných členů v domácnosti (dítě náchylné k nemocem, alergické nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny apod.). 

Kapacitní důvody - zařízení nemůže vzhledem k mimořádným opatřením přijmout všechny děti.

Provozní důvody - provozní dobu nelze skloubit s pracovní dobou rodičů.

Přejeme všem hlavně zdraví a příjemný nástup do mateřské školy.

Konzultace pro žáky 9. ročníku

Od 11. května 2020 mohou žáci devátého ročníku využívat konzultace z českého jazyka a matematiky k přípravě na přijímací zkoušky, které se uskuteční dne 8. června. Konzultace budou probíhat v blocích 2x týdně vždy v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 11:15 hod. V případě potřeby si mohou žáci s učitelem domluvit i další individuální konzultace. Žáci budou do školy vpuštěni vchodem u školní jídelny, kde jim bude následně vyučujícím změřena teplota a proběhne nutná desinfekce. Při příchodu do školy dne 12. 5. 2020  také žáci předloží čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti, které bylo rodičům zasláno emailem, nebo je také ke stažení zde na webových stránkách školy. 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - ke stažení

Dle metodických pokynů je nutné, aby s sebou žáci měli alespoň dvě roušky a sáček na odložení roušky

Informace k zahájení výuky na 1. stupni

Vážení rodiče, 

jak již víte, od 25. května se znovu otevírají základní školy pro žáky 1. stupně. Vzhledem k situaci, že nástup do školy je dobrovolný, žádáme Vás nyní o podání informace, zda vaše dítě do školy nastoupí či nikoliv. Učiňte tak prosím nejpozději do 13. 5. 2020 a to zasláním e-mailu třídnímu učiteli vašeho dítěte. 

Na základě počtu nahlášených žáků budou utvořeny maximálně patnáctičlenné skupiny, které budou neměnné. O tom, do které skupiny, bude Vaše dítě docházet, budete informování později. 

Tyto skupiny pak budou mít přesně stanovený čas příchodu do školy - v desetiminutových intervalech od 7.30 hod. do 8:00. nezvoní nemusímet mít obavy z pozdního příchodu.

Vstup rodičů, do školy je zakázán.

Učitel nebo jiný pedagogický pracovník, který bude ke skupině přidělen, si žáky vyzvedne před školou (u vchodu do školní jídelny), provede povinné měření teploty a dohlédne na desinfekci rukou. Poté odejde se skupinou do třídy. 

Při nástupu do školy (25. 5. 2020) bude po rodičích vyžadováno čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte. Bez tohoto prohlášení není možné žáky do školy přijmout. Čestné prohlášení najdete v příloze tohoto e-mailu a ke stažení bude také na webových stránkách školy. 

O nošení či nenošení roušek ve třídě rozhoduje pouze učitel (nebo pedagogický pracovník), který je ke skupině přidělen. 

Dle metodických pokynů je nutné, aby s sebou žáci měli alespoň dvě roušky a sáček na odložení roušky.

Během dopoledne budou plnit žáci úkoly zadané třídním učitelem, opakovat a procvičovat látku, která byla zadávána distančně. 

Pokud žák do školy nenastoupí, pokračuje nadále v distanční výuce. Obsah vyučování ve škole a distanční výuky bude totožný. 

Hygienické přestávky budou prováděny v předem stanovených intervalech tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkávaly na chodbách nebo toaletách. 

Od 25. 5. bude znovu v provozu také školní jídelna. I zde budou platit stejná pravidla - dodržování rozestupů, nemísení skupin, hygiena.  

Pro žáky 1. až 3. třídy bude v odpoledních hodinách zajištěna odpolední "družina" ve stejných skupinách jako ve třídě - skupiny se nebudou míchat, ale pokračují ve stejném složení až do odpoledne, ve stejné třídě. 

Odpolední blok bude možné využít do 15.30 hod. 

V případě příznivého počasí může probíhat výuka i odpolední činnost ve venkovních prostorách školy, vždy v určeném odděleném sektoru. V opačném případě bude vše probíhat v určené třídě, která se po celou dobu nebude měnit. 

Pokud se rozhodnete své dítě do školy neposílat ze zdravotních či jiných důvodů uvedených v čestném prohlášení, nárok na ošetřovné vám dle posledních informací zůstává. 

Čestné prohlášení ke stažení : ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Podkategorie

KONTAKT

Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace
Morávka 178
739 04 Pražmo

Sekretariát:
zs.moravka@seznam.cz
+420 558 691 029
IČ: 70942129

VÝUKA

1. hodina 07.55 - 08.40 (10 min)
2. hodina 08.50 - 09.35 (20 min)
3. hodina 09.55 - 10.40 (10 min)
4. hodina 10.50 - 11.35 (10 min)
5. hodina 11.45 - 12.30 (10 min)
6. hodina 12.40 - 13.25 (10 min)
7. hodina 13.35 - 14.20 (05 min)
8. hodina 14.25 - 15.10 (10 min)

HODINY

Mateřská škola:
07.00 - 16.00

Školní družina:
06.30 - 07.30
11.35 - 16.00

Jídelna:
06.00 - 14.30

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.