Konzultace pro žáky 9. ročníku

Od 11. května 2020 mohou žáci devátého ročníku využívat konzultace z českého jazyka a matematiky k přípravě na přijímací zkoušky, které se uskuteční dne 8. června. Konzultace budou probíhat v blocích 2x týdně vždy v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 11:15 hod. V případě potřeby si mohou žáci s učitelem domluvit i další individuální konzultace. Žáci budou do školy vpuštěni vchodem u školní jídelny, kde jim bude následně vyučujícím změřena teplota a proběhne nutná desinfekce. Při příchodu do školy dne 12. 5. 2020  také žáci předloží čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti, které bylo rodičům zasláno emailem, nebo je také ke stažení zde na webových stránkách školy. 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - ke stažení

Dle metodických pokynů je nutné, aby s sebou žáci měli alespoň dvě roušky a sáček na odložení roušky

Informace k zahájení výuky na 1. stupni

Vážení rodiče, 

jak již víte, od 25. května se znovu otevírají základní školy pro žáky 1. stupně. Vzhledem k situaci, že nástup do školy je dobrovolný, žádáme Vás nyní o podání informace, zda vaše dítě do školy nastoupí či nikoliv. Učiňte tak prosím nejpozději do 13. 5. 2020 a to zasláním e-mailu třídnímu učiteli vašeho dítěte. 

Na základě počtu nahlášených žáků budou utvořeny maximálně patnáctičlenné skupiny, které budou neměnné. O tom, do které skupiny, bude Vaše dítě docházet, budete informování později. 

Tyto skupiny pak budou mít přesně stanovený čas příchodu do školy - v desetiminutových intervalech od 7.30 hod. do 8:00. nezvoní nemusímet mít obavy z pozdního příchodu.

Vstup rodičů, do školy je zakázán.

Učitel nebo jiný pedagogický pracovník, který bude ke skupině přidělen, si žáky vyzvedne před školou (u vchodu do školní jídelny), provede povinné měření teploty a dohlédne na desinfekci rukou. Poté odejde se skupinou do třídy. 

Při nástupu do školy (25. 5. 2020) bude po rodičích vyžadováno čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte. Bez tohoto prohlášení není možné žáky do školy přijmout. Čestné prohlášení najdete v příloze tohoto e-mailu a ke stažení bude také na webových stránkách školy. 

O nošení či nenošení roušek ve třídě rozhoduje pouze učitel (nebo pedagogický pracovník), který je ke skupině přidělen. 

Dle metodických pokynů je nutné, aby s sebou žáci měli alespoň dvě roušky a sáček na odložení roušky.

Během dopoledne budou plnit žáci úkoly zadané třídním učitelem, opakovat a procvičovat látku, která byla zadávána distančně. 

Pokud žák do školy nenastoupí, pokračuje nadále v distanční výuce. Obsah vyučování ve škole a distanční výuky bude totožný. 

Hygienické přestávky budou prováděny v předem stanovených intervalech tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkávaly na chodbách nebo toaletách. 

Od 25. 5. bude znovu v provozu také školní jídelna. I zde budou platit stejná pravidla - dodržování rozestupů, nemísení skupin, hygiena.  

Pro žáky 1. až 3. třídy bude v odpoledních hodinách zajištěna odpolední "družina" ve stejných skupinách jako ve třídě - skupiny se nebudou míchat, ale pokračují ve stejném složení až do odpoledne, ve stejné třídě. 

Odpolední blok bude možné využít do 15.30 hod. 

V případě příznivého počasí může probíhat výuka i odpolední činnost ve venkovních prostorách školy, vždy v určeném odděleném sektoru. V opačném případě bude vše probíhat v určené třídě, která se po celou dobu nebude měnit. 

Pokud se rozhodnete své dítě do školy neposílat ze zdravotních či jiných důvodů uvedených v čestném prohlášení, nárok na ošetřovné vám dle posledních informací zůstává. 

Čestné prohlášení ke stažení : ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Informace pro strávníky mateřské školy a žáky 1.stupně základní školy

Od 25.5.2020 se začíná vařit!

Nutno nahlásit do 18.5.2020 zda se bude dítě stravovat.

Strávník uhradí částku za celý týden  25.5. – 29.5.,

Stravné uhraďte v hotovosti 25.5.2020 a 26.5.2020 od 7.00 – 12.00 Po domluvě s vedoucí školní jídelny lze peníze zaslat na účet.

  7-10  let  23,- Kč                                MŠ celodenní  35,- Kč

11-14 let  25,- Kč                                 MŠ polodenní  27,- Kč

Kontakt: 607 641 826        email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.       č.ú.: 199540038/0300

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče, všem došlým žádostem o přijetí do první třídy bylo vyhověno. Rozhodnutí o přijetí Vám bude předáno na společné schůzce po skončení mímořádného optření. Datum upřesníme. 

 

Informace pro rodiče k otevření školy

Vážení rodiče,

v rámci uvolňovacích opatření vlády ČR se znovu počítá se znovuotevřením škol a zahájením výuky i na základní škole. Pokusím se Vám v následujících bodech podat základní informace, které jsme zatím obdrželi od ministerstva školství a zároveň naší představu, jak organizačně připravit výuku. Připomínám, že i my očekáváme od příslušných úřadů konkrétnější pokyny a jasné instrukce. Vaše dotazy i připomínky můžete adresovat na zs.moravka.cz.

Co Vám rodičům mohu zatím sdělit:

 • Zahájení výuky: 25. 5. 2020, pro 1. stupeň ZŠ
 • Podmínky: rodiče rozhodují o přítomnosti svého dítěte ve škole, žáci, kteří se výuky neúčastní, budou nadále vzdělávání distanční formou a rodiče mají nárok na ošetřovné, výuka bude probíhat v max. patnáctičlenných skupinách,
 • Délka výuky: 3 – 4 hodiny denně
 • Předměty: čeština, matematika, angličtina, prvouka
 • Žáci budou sedět sami v lavici, neznámkuje se, hodnocení se doporučuje slovní, k vydávání vysvědčení informace zatím nemáme
 • Bude se procvičovat a opakovat učivo od 12.3. 2020
 • Roušky jsou doporučené, o jejich použití rozhoduje vyučující, rodiče jsou povinni zajistit dvě roušky na dopoledne, v případě potřeby zajistí škola roušky náhradní
 • Škola se otevře v 7.30 hod.
 • U vchodu proběhne povinná desinfekce rukou odpovědnou osobou a měření teploty žáka
 • Po celé dopoledne se nebudou mísit jednotlivé skupiny
 • Budovu školy budou jednotlivé skupiny opouštět v časových odstupech
 • Během dopoledne bude mít službu uklízečka pověřena desinfekcí všech prostor pohybu žáků
 • Výuka může probíhat i venku s rouškami
 • Učitelé budou kryti rouškou nebo plastovým krytem

 

Předběžná opatření před zahájením výuky:

 • Rodiče podepíší čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte a rodinného prostředí (členové rodiny ve společné domácnosti)
 • Pokud žák během dopolední výuku onemocní, bude izolován od kolektivu ve vymezené místnosti a rodiči neprodleně dopraven domů
 • Pokud ve skupině onemocní žák nebo pedagog, musí celá skupina do čtrnáctidenní karantény, do boby výsledku testů, výuka bude pokračovat distanční formou
 • Každý třídní učitel bude mít bezdotykový teploměr

Ostatní informace budou rodiče dostávat průběžně.

Mgr. Dana Šponarová, ředitelka školy

Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. Návrat do škol v omezeném režimu se bude týkat zejména těch, kteří budou v letošním roce skládat státní, bakalářskou, maturitní, závěrečnou zkoušku či absolutorium. Do škol se pak budou moci na dobrovolné bázi vrátit také žáci prvních stupňů základních škol. Pro ostatní, včetně žáků některých speciálních škol, zůstanou školy do konce tohoto školního roku v převážném rozsahu uzavřeny. Harmonogram reflektuje současnou epidemiologickou situaci v ČR a je součástí uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví a vlády. V závislosti na vývoj epidemiologické situace může být aktualizován nebo doplněn. 

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi - zde naleznete podrobný harmonogram

Zápis do první třídy

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

 Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole, v ZŠ Morávka  v termínu 14. – 28. 4. 2020.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 • organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole
 • podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a jejich rodiči, zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. V tento den dojde také ke kontrole správností údajů doložením rodného listu dítěte.

Možné způsoby podání žádosti:
podle §37 zákona č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádost o přijetí, zápisový lístek (popř. žádost o odklad) doručit následujícími způsoby

  • do datové schránky školy ID Datové schránky: 9xtu9gx 
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , s názvem předmětu: zápis do 1. třídy
  • poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace, Morávka 178, 739 04 Pražmo
  • osobním podáním (nutno se telefonicky domluvit na termínu tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy

Formuláře ke stažení: ŽÁDOST O PŘIJETÍ  a  ZÁPISNÍ LIST

Žádosti o odklad:

Ve stejném termínu a za stejných podmínek lze rovněž podávat žádosti o odklad povinné školní docházky formulář: ke stažení: ŽÁDOST O ODKLAD

 

Informace MŠ a ŠD

Informace pro zákonné zástupce dětí navštěvující MŠ Morávka
Ředitelka školy rozhodla o snížení úplaty od měsíce dubna až do odvolání:

100 Kč za děti s celodenní docházkou
50 Kč za děti s polodenní docházkou
Připomínáme, že splatnost je vždy k 15. dni stávajícího měsíce.

Informace pro zákonné zástupce dětí navštěvující školní družinu ZŠ Morávka

Ředitelka školy rozhodla o snížení úplaty od měsíce března až do odvolání: 35 Kč/měsíc.

Informace pro žáky 7. a 9. třídy k přijímacímu řízení

Na této adrese naleznete aktuální informace k přijímacímu řízení http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni 
Jedná se o nejpravděpodobnější scénář připravený MŠMT. V případě změny, Vás budeme informovat. 

Zápis do první třídy

Podle aktuálního prohlášení MŠMT: Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 mají zápisy do 1. třídy probíhat bez přítomnosti dětí nejlépe vzdálenou formou. 

Na našich stránkách http://www.zsmoravka.cz/dokumenty/zadosti/zadost_o_prijeti.pdf  si můžete stáhnout žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Doma si tuto žádost vytisknout, vyplnit a přinést v termínu zapisu do školy, poslat poštou, emailem popřípadě datovou schránkou (o přesném termínu Vás budeme Informovat). Tiskopis bude k dispozici i ve škole v den zápisu. Škola Vám následně vystaví rozhodnutí o přijetí.

V případě odkladu povinné školní docházky vyplňte tuto žádost http://www.zsmoravka.cz/dokumenty/zadosti/zadost_o_odklad.pdf 

 

Podkategorie

KONTAKT

Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace
Morávka 178
739 04 Pražmo

Sekretariát:
zs.moravka@seznam.cz
+420 558 691 029

VÝUKA

1. hodina 07.55 - 08.40 (10 min)
2. hodina 08.50 - 09.35 (20 min)
3. hodina 09.55 - 10.40 (10 min)
4. hodina 10.50 - 11.35 (10 min)
5. hodina 11.45 - 12.30 (10 min)
6. hodina 12.40 - 13.25 (10 min)
7. hodina 13.35 - 14.20 (05 min)
8. hodina 14.25 - 15.10 (10 min)

HODINY

Mateřská škola:
07.00 - 16.00

Školní družina:
06.30 - 07.30
11.35 - 16.00

Jídelna:
06.00 - 14.30

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.